CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đón tấn hàng thứ 500.000, vượt kế hoạch 99 ngày

23/09/2020

Ngày 23/09/2020, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã đón nhận tấn hàng thứ 500.000 thông qua Cảng và hoàn thành chỉ tiêu sản lượng năm 2020 trước 99 ngày so với kế hoạch.

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đón nhận tấn hàng thứ 500.000 thông qua Cảng

Sự kiện này cho thấy những cố gắng và nỗ lực của tập thể CB-NV Cảng trong bối cảnh đại dịch Covid có những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế. Đồng thời, đánh dấu bước phát triển mới của Cảng, tạo tiền đề phát triển vững chắc cho giai đoạn 2020 – 2023; từng bước khẳng định vị trí và vai trò của Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ảnh: Minh Tâm

  • Tags:
  • Share: