CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Bãi Container

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân được đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ với hệ thống các bãi chứa hàng rời, bãi hàng tổng hợp, bãi hàng container, kho silo, có diện tích khoảng 110.000 m2 và kho hàng quy mô trên 5.000 m2.

Đơn vị Tên Diện tích (m2) Loại hàng 
Cảng Chùa Vẽ Bãi Container 202.110  
Cảng Tân Vũ Bãi Container 510.000 Hàng Container
Cảng Chùa Vẽ Bãi Container 202.110 Hàng Container
Cảng Tân Vũ Bãi Container 510.000  Hàng Container