CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Kho bãi

Kho tổng hợp

Kho tổng hợp: Cho thuê đất vùng hậu cảng để các đối tác, khách hàng xây dựng kho bãi / nhà máy vv… Đối với dịch vụ Logistics, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đang nghiên cứu Phương án tiền khả thi để xây các kho CFS làm hàng container
Xem thêm

Kho silo

Kho tổng hợp: Cho thuê đất vùng hậu cảng để các đối tác, khách hàng xây dựng kho bãi / nhà máy vv… Đối với dịch vụ Logistics, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đang nghiên cứu Phương án tiền khả thi để xây các kho CFS làm hàng container
Xem thêm

Bãi Container

Kho tổng hợp: Cho thuê đất vùng hậu cảng để các đối tác, khách hàng xây dựng kho bãi / nhà máy vv… Đối với dịch vụ Logistics, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đang nghiên cứu Phương án tiền khả thi để xây các kho CFS làm hàng container
Xem thêm

Bãi hàng rời

Kho tổng hợp: Cho thuê đất vùng hậu cảng để các đối tác, khách hàng xây dựng kho bãi / nhà máy vv… Đối với dịch vụ Logistics, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đang nghiên cứu Phương án tiền khả thi để xây các kho CFS làm hàng container
Xem thêm